Αρριανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ανάβασις Αλεξάνδρου 3.14.3

Χωρίο / Κείμενο: 

ἥ τε φάλαγξ ἡ Μακεδονικὴ πυκνὴ καὶ ταῖς σαρίσσαις πεφρικυῖα ἐμβεβλήκει ἤδη αὐτοῖς

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Η μακεδονική φάλαγγα.