Αμμώνιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων 513

Χωρίο / Κείμενο: 

χλαμὺς καὶ χλαῖνα διαφέρουσι, καθὼς διὰ πολλῶν ἀπέδειξε Δίδυμος ἐν Ὑπομνήματι δευτέρῳ Ἰλιάδος. ἡ μὲν γὰρ χλαῖνα ἡρωϊκὸν φόρημα· χλαμὺς δὲ Μακεδονικόν, μετὰ ἑξακόσια ἔτη τῶν ἡρωϊκῶν ὀνομασθεῖσα

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

χλαμύς

Σχόλια: 

Μακεδονική λέξη χλαμύς αντί για το ομηρικό χλαῖνα.

Θεματική περιοχή: