Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.379.20 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Στ. Β. 672, 22™ Φρυγία: οἱ Φρύγες λέγονται καὶ Βρίγες.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βρίγες

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου: σχετικά με την τροπή άηχων δασέων σε ηχηρά κλειστά, φ > β (Φρύγες > Βρίγες)