Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.376.27-28 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

E. M. 76, 39™ ἀμαλή ἡ ἁπαλή· ἡ δὲ λέξις Μακεδόνων· ἔστι δὲ ἁπαλή καὶ τροπῇ ἀμαλὴ παῖς καὶ ἀμαλόν ἀμαλῶς ἁπαλόν ἁπαλῶς

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

ἀμαλή

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου:  τροπή μ > π (ἀμαλή)