Ζυκουλήσης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τσουκολειζι (Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 689 & Epigraphica 37 (1975), 35

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη τον 1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: