Ζησώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Zeso (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 886· πρβ. BE 1998, αρ. 277  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία στην Αμφίπολη της Μακεδονίας (Θράκη,  αυτοκρ. περ.)

Γεωγραφική διασπορά: