Ζιπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζειπᾶς (αυτοκρ. περ., Θάσος, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Βέροια, Λητή, Δίον, Αμφίπολη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θάσος, Φίλιπποι, Γάζωρος / 3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Σέρρες), Zipas (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι, Θράκη /2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Zipa (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Zipae (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 212· πρβ. SEG XXVIII 551  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 19-20 Α & Epigraphica 37 (1975), 26  (3)  Thracia 2, 278 & Epigraphica 37 (1935), 31 (4) 165 μ.Χ., SEG XLIX 676· πρβ. ΑΕΜΘ 12 (1998), 78 και 82 εικ. 4  (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BIAB 16 (1950), 9 αρ. 3 (= Pilhofer 51)  (6) ;2ος αι. μ.Χ., Collart & Ducrey 1975, 120 αρ. 9 (= Pilhofer 171) (7)  αυτοκρ. περ., Πίκουλας 2001, 159 αρ. 67  (8) αυτοκρ. περ., CIL III 14206. 10 (= AM 33 (1908), 44 αρ. 6 = Pilhofer 515) (9) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) , Χρον. σ. 847 και πίν. 314α (10-11) ;2ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950),14-15 αρ. 11.1, 3 (= Pilhofer 649) (12) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 69 αρ. 25 (= Pilhofer 514) (13) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923),62-63 αρ. 21.6 (= Pilhofer 520) (14) ;2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 115-116 αρ. 4.6 (= Pilhofer 638) (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 317 (= Pilhofer 53· πρβ. Collart 1937, πίν. 37.3) (16) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 158 αρ. 64 (= Pilhofer 597· πρβ. Dacia 19 (1975), 198 αρ. 2 (χρονολογία) & Collart 1937, πίν. 38.2 (17) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 146 αρ. 59.18 (= Pilhofer 602 = SEG L 618· πρβ. BE 1944, αρ. 129) (18) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594A.2 (= Pilhofer 580) (19) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594A.11 (= Pilhofer 580) (20-23) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594B.2, 5, 7, 9 (= Pilhofer 580) (24-25) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594B.9, 10 (= Pilhofer 580) (26) αυτοκρ. περ., CIL III 6115a (= Pilhofer 35) (27) αυτοκρ. περ., CIL III 7378 (δίγλωσση) (= Θρακικά 8 (1937), 21 αρ. 3 (28) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996), Χρον., 577, αρ. 19 (29) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997), Χρον. σ. 847.2 και πίν. 314β (30) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Σκαπορίνη;) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 310 αρ. 3 (= Pilhofer 512) (31) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρo. 42θ.16 (32) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μετά το 212 μ.Χ., SEG XXIX 584 (33) ; 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1004.7  (34) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 148 μ.Χ., ή 264 μ.Χ., BCH 35 (1911), 115 (= Pilhofer 540 = ΑΔ 52 (1997), Χρον., 847 και πίν. 314δ = SEG L 569 (35) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.36  (36) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 814 & XLVIII 876 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 257-258, 289 σημ.8· Παπανικολάου 2012, 202. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 503.

Σχόλια: 

Προελληνικό θεοφόρο όνομα, συντετμημένη υποκοριστική μορφή του Ζίπυρος (παραλλαγή του Ζιπύρων). Απαντά κατεξοχήν στη Μακεδονία (περιοχή Φιλίππων) και στις γειτονικές περιοχές (Θάσος, Θράκη). Σύμφωνα με τους Hatzopoulos & Loukopoulou (1996, 257-258) πρόκειται για καθαρά επιχώριο όνομα (ομάδα ονομάτων) που ανήκει στο προελληνικό ή προθρακικό υπόστρωμα. Η Παπανικολάου (2012, 202) το σχολιάζει  μαζί με τα Ζιπυρος, Ζιπυρων, αναφέροντας ότι η σχεδόν αποκλειστική παρουσία των τριών αυτών ονομάτων σε επιγραφές της ανατολικής Μακεδονίας φανερώνει ότι ανήκουν στην ονομαστική ενός αυτόχθονος στοιχείου, το οποίο επιβίωσε μέχρι και την αυτοκρατορική εποχή. [.Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θάσο και τη Μακεδονία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.