Ξενοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ξενοκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Λευκάδα), Χσενοκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ξεινοκράτης (4ος αι. π.Χ., Θήβα), Xenocrates (ελλην. περ., Έφεσος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Βοιωτία πριν το 171 π.Χ., SEG XLIV 409b.3 (2) Μακεδονία  (Βοττιαία-Αιγές) π. 300-275 π.Χ., SEG XXXV 791 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
226