Ξενώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσενο̄́ (6ος/5ος αι. π.Χ., Θήβα / 5ος αι. π.Χ, Θεσσαλία-Γόννοι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 128 μ.Χ., SEG XII 342.5 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37