Βυλάζωρα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 17, 70, 76, 77, 279, 280, 305, 307-312, 328, 456, 472

Γεωγραφική διασπορά: