Βράγυλος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Βράγυλαι

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 26· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 65-66

Γεωγραφική διασπορά: