Βραγύλιοι

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 64, 66

Γεωγραφική διασπορά: