Βράγυλαι

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βράγυλος

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 26, 48, 183, 184, 214, 215, 334, 337, 448· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 66

Γεωγραφική διασπορά: