Βούβαλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bubalus (αυτοκρ. περ., Δαλματία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;304 π.Χ., IG V.2.550.29

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV . Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 87 αρ. 20.

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Ποτίδαια το 304 π.Χ. Τελευταία αναφορά στην Καρία τον 3ο αι. μ.Χ.