Βότρυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 357 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.401

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 150· Chantraine, Dictionnaire étymologique, 187· Robert 1962, 249· Firatli 1964, 145. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 334.

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης όνομα, πιθανόν ελληνικής ετυμολογίας (< βότρυς 'τσαμπί σταφύλι'). Ο Hoffmann (1906, 150) υποστηρίζει την προέλευση του ονόματος από το ουσ. βότρυς (πρβ. Chantraine, Dictionnaire étymologique, 187· Robert 1962, 249· Firatli 1964, 145).              

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Σικελία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.