Βορμίσκος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 20, 33, 223, 450

Γεωγραφική διασπορά: