Βόνζης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Βένζης.

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.48 (Φλέγων από τις Τράλλεις)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 147 αρ. 3.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. 

Γεωγραφική διασπορά: