Βόλβη

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βολβός

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 223

Γεωγραφική διασπορά: