Βοκκέριος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 165, 166

Γεωγραφική διασπορά: