Βοιωτός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.,  IG XII.8.206.8 (2) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.9  (3) Μακεδονία;  312 π.Χ., Διόδωρος 19. 85.2 (RE (8))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Robert, OMS 6ος τόμ., 604 υποσ. 7.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 172 αρ. 1· 282 αρ. 39.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα, 5ο-4ο αι. π.Χ.  Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) τον 3ο αι. μ.Χ. Στο (3) αναφορά σε έμπιστο φίλο του Αντίγονου του Μονόφθαλμου.