Βίτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Biton (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Bito (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, 2695

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Τataki 1998, 49 αρ. 30.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από το Άργος, β΄μισό του 7ου αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τον Κιμμερικό Βόσπορο τον 1ο-2ο αι. μ.Χ.