Βίθυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βιθυεία (πατρων., επίθ., Θεσσαλία, 2ος αι. π.Χ.), Βείθυς (1ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θάσος / αυτοκρ. περ., Θάσος, Θράκη, Φίλιπποι και κατεξοχήν στο εξής), Bithus (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη, Φίλιπποι, Ηδωνίδα / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη (κυρίως), Κάτω Ιταλία / 5ος αι. μ.Χ., Θράκη), Βύθης (αυτοκρ. περ., Θάσος), Bitus (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη (κυρίως), Κάτω Ιταλία), Bitys (3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-Μοναστηράκι) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 546 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 9.2 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.62  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 37 π.Χ., Robert 1936, 44, 14, 16-17 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Thracia 2, 276 & Epigraphica 37 (1935), 30 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Kazarow 1938, 420· BE 1949, αρ. 97 (7-8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ιολλίται) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 317, 2, 4 (= Pilhofer 417) (9-10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594 A, 5, 7 (= Pilhofer 580) (11-12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον., 847, 1 με πίν. 314β & 11 με πίν. 314β (13) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 973 & BSA 23 (1918-1919), 81 (= Pilhofer 86) (14) 3ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951,  72 αρ. 16 (= Pilhofer 731) (15) αυτοκρ. περ., BCH 21 (1897), 528 αρ. 3 (= Pilhofer 462) (16) ;2ος αι. μ.Χ., CIL III 14206. 20 (= Pilhofer 526) (17-19) ;2ος αι. μ.Χ., CIL III 703, 1, 2, 3 (= Pilhofer 524) (20) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24, 7 (= Pilhofer 519) (21) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 307 (= Pilhofer 517) (22) 3ος-4ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 118 αρ. 9a (= SEG XLIX 706) (23) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Προυπτοσουρήνοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1051.4 = 1082 (= Pilhofer 456)· πρβ. BCH 47 (1923), 75 αρ. 34  (24) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Σκαπορήνοι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 310 αρ. 3 (= Pilhofer 512) (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρδρωλος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 (26-27) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.32, 76 (28-29) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.26, 33, 66 (30) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.17 (31) 121 μ.Χ., SEG I 276.20 (32) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 208 π.Χ., FD III (4) 134.25 (33)  μέσα 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.219.4 (34) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.555.2 & SEG XXXVIII 695 (35) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.679 (36) 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 151 αρ. R13 (37) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 2038 (= Pilhofer 539b) (38) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.3 (= Pilhofer 544) (39) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 613.1 (40) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.1 (= Καφταντζής 1) (41-42) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.25, 27 (43) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 826.2 (= Δωδώνη 18 (1989), 248 αρ. 57) (44-45) 157 μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 318 αρ. 1 (= Καφταντζής 10) (46) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.200 (47) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine) 77 μ.Χ., IGB V 5883.6 (48) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2253 (49) IGB IV 2261 (50) Μακεδονία (Πελαγονία-Παρθικόπολις) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.52 (Αίλιος Φλέγων) (51) 150 μ.Χ., IGB IV 2274 (52) 198 μ.Χ., IGB IV 2311, 1 (53) ;242 μ.Χ., IGB IV 2322

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
266
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hoffmann 1906, 224· Heuzey 1868, 228-9· Hatzopoulos, 1996, 1ος τόμ.,  84-86· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 232-233 κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 49 αρ. 29·  147 αρ. 2· 180  αρ. 16. 

Σχόλια: 

Όνομα  ιστορικού και  μυθολογικού προσώπου.  Ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Θράκη από όπου και η πρωιμότερη αναφορά του ονόματος τον 4ο αι. π.Χ. Το ίδιο και η τελευταία τον 4ο-5ο αι. μ.Χ. Ομόρριζο του τοπωνυμίου Βιθυνία (Heuzey). O Hoffmann (1906, 224) το θεωρεί θρακικό.