Βιθύκενθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βειθύκενθος (1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Βιθίκηνθος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Bithicenthus (;2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., CIL III 703.4 (= Pilhofer 524) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Heuzey 1868, 228-229. Collart 1937, πίν. 84. 2  

Σχόλια: 

Στα λατινικά ως Bithicenthus. Το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το εθνικό Βίθης και το β' συνθετικό είναι το αγνώστου προελεύσεως επίθημα -κένθος. Πρωιμότερη και τελευταία αναφορά στη Θράκη τον 1ο και τον 3ο αι. μ.Χ. αντίστοιχα.

Γεωγραφική διασπορά: