Βιτάλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βειτάλες (2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Βειτάλις (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα -Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 127 αρ. 21 (= Pilhofer 622)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η αναφορά στη Θράκη την αυτοκρ. περ. 

Γεωγραφική διασπορά: