Βίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βίὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 6ος/5ος αι. π.Χ., Θήβα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Βιώνηος (1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Vionis (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισσαλτία-Τράγιλος) ;ελλην. περ., SEG XXX 617 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.8 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524 I, 21 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 32 αρ. ΠΑΡ5  (= SEG L 613) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.247.10 (6) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος αι. μ.Χ., Arheološki Vestnik 41 (1990), 579 (= AEp 1990, αρ. 884)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
225
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 669.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη πιθανή αναφορά από τη Θήρα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από  την Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο.