Βίλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Φίλος.

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 179 (2) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.12 (3)  Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ., EAM 179δ· πρβ. ΑΔ 17 (1961-1962) Χρον., πίν. 270γ 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Kalleris 1954 & 1976 [1988], 366, 394, 429, 455· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 41-42 αρ. 17· Παπανικολάου 2012, 173. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 281 αρ. 34 (;)· 282 αρ. 35, 36.

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα, διαλεκτική παραλλαγή του κοινού ελληνικού Φίλος. Κατά τον Kalleris (1976, 366, 394, 429, 455), το όνομα αποτελεί μακεδονική παραλλαγή του Φίλος (ηχηρό κλειστό στη θέση άηχου δασέος). Και η Παπανικολάου (2012, 173) το κατατάσσει στα ανθρωπωνύμια, παράγωγα του επιθ. φίλος, που παρουσιάζουν γραφημική εναλλαγή (Β/Φ).                 

Πρωιμότερη αναφορά στη Μακεδονία (Ορεστίδα) την ελλην. περ. Τελευταία αναφορά στη Θεσσαλία (Πελασγιώτις-Λάρισα) τον 1ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: