Βιλάρρα;

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 784 & ZPE 72 (1988), 111-112· πρβ. SEG XLVIII 874 & BE 1999, αρ. 336

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά και επιγραφικά σχόλια βλ. Robert 1938· Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984, 144-5, αρ. 17  και πίν. 39·  Hatzopoulos 1987. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 514, σημ. 17.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Έχουν προταθεί ετυμολογικές συνάψεις είτε με το ουσιαστικό βίλλος (membrum virile) είτε με το επίθετο φίλος - μακεδονικό βίλος. Ο Χατζόπουλος (1987) διαβάζει την επιγραφή 'Βίλα Βρατέα' ή 'Βίλα Βρατεάδου' και όχι 'Βιλάρρα Τέλλου' που βρίσκουμε στο Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984.

Γεωγραφική διασπορά: