Βερονίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βερονείκη (1ος-αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττίαια-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 356  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.424 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Kalleris 1976 [1988], 359, 413, 426. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 327.  

Σχόλια: 

Παραλλαγή του Βερενίκη. Κατά τον Kalleris (1976, 426), η γραφή Βερονίκη είναι εσφαλμένη, καθώς δεν πρόκειται για μακεδονικό τύπο του ονόματος, αλλά για παραλλαγή που επικράτησε από την αρχή της ρωμαϊκής περιόδου.     

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μαρώνεια (1ος αι. π.Χ. -1ος αι. μ.Χ.). Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 4ο αι. μ.Χ.