Βενδίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bendis (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Κάτω Ιταλία), Ὀενδίς (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937), 416 αρ. 10 (= Pilhofer 134)  (2) Collart 1937, 442 υποσ. 1 (3) ;2ος αι. μ.Χ.,  Πίκουλας 2001, 115-116 αρ. 4.3 (= Pilhofer 638) (4) ;2ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950), 14-15 αρ. 11.6 (= Pilhofer 649) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 233 και σημ. 6· del Barrio 2015.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μαρώνεια τον 2ο-1ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από τη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: