Βαττυναῖος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα- Σκάλι) 192/193 μ.Χ., ΕΑΜ 186.1

Βιβλιογραφία: 

Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 168-176·  Papazoglou 1988, 241· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 79, 152 σημ. 8

Σχόλια: 

(1): Ψήφισμα διαμαρτυρίας των Βαττυναίων.