Βάτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bato (200 π.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον., σ. 355 αρ. 6 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ. SEG XLII 582.16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 231-232 και σημ.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θάσο τον 5ο-4ο αι. π.Χ. Τελευταία  μαρτυρία από τη Λυδία πιθανόν τον 3ο αι. μ.Χ.