Βάστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 121.7· 299.1 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.1, 11-13  (3-5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ. SEG XLII 580.38, 48 (δις) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 231, 313, 344. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 326· Tataki 1998, 107 αρ. 4. 

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θράκη το πρώτο μισό του του 1ου αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Βέροια τον 2ο αι. μ.Χ.