Βασίλειος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Κατάληξη: 
-ειος
Παράλληλοι τύποι: 

Βασίλιος (1ος αι. π.Χ., Θάσος / βυζ. περ., Ιωνία / 4ος-5ος αι. μ.Χ., Πάτρα / 6ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 7ος αι. μ.Χ., Κρήτη), Βασείλεος (5ος αι. μ.Χ., Θράκη), Βασίληος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα), Βασηλήος (;6ος αι. μ.Χ., Λυδία), Basilius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 6ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 129-130 αρ. 29 (= Pilhofer 630)  (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 5ος-6ος αι. μ.Χ. IG X.2.2.151  (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-88-2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θάσο τον 1ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κρήτη τον 7ο αι. μ.Χ.