Βασιλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βασιλίδης (2ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Basilides (αυτοκρ. περ., Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Σαλαμίνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σικελία, Βιθυνία / 4ος-5ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-5ος αι. μ.Χ., AEp 1900, αρ. 161 (2) 491-518 μ.Χ., Mél. Tisserant 2, 301-302

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
190
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Ομόρριζο του βασιλεύς. 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Χίο, 5ος-4ος αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από τη Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.