Βασίλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βασίλεα (2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Βασίληα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Βασίλια (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Basilia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935), 156 αρ. 52 (= Pilhofer 266) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.848 (= GVI 365) (3) 156 μ.Χ., IG X.2.1.460 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.665.3 (= SEG XLIII 460) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κιλικία Τραχεία τη βυζαντινή περίοδο.