Βάρβαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Barbarus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος) 95 μ.Χ., IG X.2.2.300.5  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., SEG XXIV 602  (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.31  (4)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 35 αρ. 13.7 (5)  Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 826.4 (= Δωδώνη 18 (1989), 248 αρ. 57)  (6) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 230 μ.Χ., IGB V 5902 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Κέρκυρα την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία πιθανή αναφορά από τη Βιθυνία τον 4ο αι. μ.Χ.