Βάργαλα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 88, 89, 96-98

Γεωγραφική διασπορά: