ΒΑΡΕΑ

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Β̣ΑΡΕΑ

Πηγές/τεκμήρια: 

Ileukopetra 94.2

Βιβλιογραφία: 

Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998

Γεωγραφική διασπορά: