Βαρδίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος π.Χ.-1ος μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 165 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Edson 1963· Russu 1938, 179. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 322.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: