Βαλλαῖος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) 6ος αι. μ.Χ., Στέφανος Βυζάντιος λ. Βάλλα

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 120-122

Γεωγραφική διασπορά: