Βάλλαι

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Οὐάλλαι, Vallaei, Bάλλα

Πηγές/τεκμήρια: 

(1) 1ος αι. μ.Χ., Πλίνιος 4.34 (2) 2ος αι. μ.Χ., Πτολεμαίος 3.12.17 & 37 (3) 6ος αι. μ.Χ., Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά s.v. Βάλλα

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 20, 105, 120-122, 444·  Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 109 σημ. 8· Hammond, Macedonia I 154-155

Σχόλια: 

Ο Στέφανος Βυζάντιος επικαλείται ως πηγή τον ιστορικό Θεαγένη  (ελλην. περ.;) και το έργο του Μακεδονικά, που ίσως πρόκειται για την αρχαιότερη μαρτυρία.

Γεωγραφική διασπορά: