Βάλλα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Βάλλαι

Γεωγραφική διασπορά: