Βακχύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bacchylus (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.29 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ. IG X.2.2.325.44 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 702 (4) 2ος αι. μ.Χ.,  Klio 65 (1983), 163

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 319. 

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά  τον 4ο αι. π.Χ. από την Ιωνία. Τελευταία αναφορά από τη Μυσία, 2ος-3ος αι. μ.Χ.