Βακχίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαχίς (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Βαχχίς (3ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / ελλην.-αυτοκρ. περ., Κως / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 219  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) αυτοκρ. περ., IG ΙΙ2.10055

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 693· Osborne & Byrne 1996, 5981· Tataki 1998, 152 αρ. 28. 

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά στη Σάμο, β΄ μισό του 4ου αι.  Τελευταία αναφορά από την Αθήνα τον 4ο αι. μ.Χ.