Βάκχιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βάχχιος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Πόντος / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / 3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί, Τήνος / 1ος αι. π.Χ., Μυσία, Θάσος, Αθήνα / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος, Μυσία, Καλίνδοια / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Αθήνα), Βάκχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Αιολία), Βάχιος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Αθήνα, Μυσία / αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Αθήνα) 

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Καρία 3ος αι. π.Χ., ITrall 33B.25· BE 1991, αρ. 524 (2) Μακεδονία < Δελφοί 273 π.Χ., FD III.1.108.2· πρβ. BCH 68/9 (1944/5), 100 αρ. 10  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 120 π.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 134.16 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.11· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, αρ. 111 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.261.14 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. SEG XLII 597 (7) 1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 580.45  (8) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB V 5923 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος-2ος αι. π.Χ., AA 1932, 155 αρ. 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
321
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 231. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 87 αρ. 19· 277 αρ. 3, 4.

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης όνομα. Πρωιμότερη αναφορά από τον 5ο αι. π.Χ. στην Αθήνα. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.