Ὑάκινθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Iacintus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Hyacinthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Αχαΐα / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία) Yacintus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Yachintus (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία) ῾Ιάκινθος (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), ῾Ιάκηνθος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.29 & SEG XXX 622 (2) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.20· 69.15 & BCH 97 (1973), 586 (3) Μακεδονία (Ορεστίδα) 2ος/3ος αι. μ.Χ., GVI 1033 (= EAM 194) (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186III.59 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48