Τύραννος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Tyrannus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι, Θράκη /1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tyranus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Τύρἀνος (1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 125.6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 57 (1933), 327 αρ. 5 (= Pilhofer 220)  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 5, 1557 αρ. 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85