Τροφιμιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Trophimianus (αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 196 μ.Χ., IMS II.53IIIa.114 (= CIL III.14507) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9