Τράλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τράλεις (1ος αι. μ.Χ., Καλίνδοια)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Λόφος 133) μέσα 5ου αι. π.Χ., Pritchett, Topography 1, 46-47 αρ. 1, 5· πρβ. SEG XLVI 723 (2-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.11, 32 (4) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5890 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 560 (6) 352 π.Χ., SEG XLVI 804.6, 9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10