Τόκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τόκεω (γεν., Ηδωνοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
6ος/5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 612 (2) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 592 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940) p. 27 Λ (πρβ. Epigraphica 37 (1975), 28-29 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ηδωνοί) 6ος/5ος αι. π.Χ., CEG I 155 (= Jeffery 1990, 479 αρ. C)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: